Byggartiklar

Om byggtips och byggartiklar

Medlemmarna delar med sig av sina färdigheter och erfarenheter på flera sätt.

 • På klubben under diskussioner vid kvällskaffet, främst avsedda för medlemmar dock.
  Se även Medlemsanmälan, Hitta oss.
 • När modellbyggen av olika slag visas upp på mässor och olika möten runt om i landet.
 • Eller, som här, som byggtips och byggartiklar på hemsidan.


Vill du lägga in ett litet tips (med en eller flera bilder) i bloggen Månadens spår?


Vill du lägga upp en byggartikel som en pdf-fil?

 • Gör ett dokument och spara som pdf-fil.
 • Skicka filen, gärna med en lämplig presentationstext, till webmaster@smj.org
 • Skicka gärna även bilderna så kan vi spara dom i en backup.
 • För att lägga till en ny fil själv, följ dessa instruktioner.


Artiklar

Digitaltips
När driften skall digi­ta­li­seras på en klub­ban­lägg­ning, eller en större heman­lägg­ning, finns det en del att tänka på. Detta gäller oavsett om man bygger nytt eller bygger om från analog drift. I de här DCC-​artiklarna (Digital Command Control dvs. digital styr­teknik) redo­visar vi tankar och erfa­ren­heter från SMJ egen ombyggnad . Om du vill veta mer om den digi­tala styr­tek­niken så finns det mycket bra litte­ratur om detta. Se också kapitlen om DCC-​teknik i SMJ:s bok Ekens­holms­banan – Bergs­lagen på spåren.

Styrande förut­sätt­ning för SMJ har varit:

 • skala H0 och stor anlägg­ning
 • många medlemmar och lok
 • trafik enligt tidta­bell bedrivs på banan
 • säker­hets­krav, utbyggnad och fram­tida anpass­ning

En digi­tal­styrd anlägg­ning består av många kompo­nenter med styr­system (centra­len­heten) med boostrar som den natur­liga kärnan. Till den läggs körkon­troller och styr­pro­gram för att köra loken och lägga växlar. Och till vad behövs nu allt detta? Jo, för att styra tågen med sina dekodrar och troligen också ett antal dekodrar, avkän­nare etc. för själva banan.

Att bygga en lång hamnkaj
I Mohäl­larne hamn finns det två långa kajer som behöver någon form av front mot vattnet. Vi har dels styc­ke­gods­hamnen och dels malm­hamnen.
Styc­ke­gods­hamnen har redan en äldre kajs­ko­ning längst in gjord i trävirke. Därefter finnes en bit i huggen natursten. Resten - vilket är den långa biten saknade kajkant och kajs­ko­ning. Längden är lite drygt 180 cm. Det enklaste var att man antog ifrån att det 1955 var en betongkaj. Moderna utform­ningar med stålspont var ovan­liga då.

Trepunktsupphängning av vagnsaxlar
Thomas G i klubben beskriver några bra metoder att ge tvåaxliga vagnar bättre gångegenskaper.

Kluriga lösningar vid lokbygge
Thomas G i klubben är som många andra medlemmar en fantastisk modellbyggare. Thomas har som måtto att bygga en gång vilket speciellt gäller lokbyggen, dvs. reparationer är inget han vill hålla på med. Detta har gjort att han har använt en hel del kluriga lösningar som han delar med sig av i detta lilla projekt.